Retsudvalgets og Justitsministeriets behandling af sagerne om politiets indgreb mod Tibetaktivister

(senest opdateret den 27. september 2015)

SAMRÅD I RETSUDVALGET

 

Samråd med justitsminister Søren Pind (V), 22. oktober 2015

Samrådspørgsmål D: Vil ministeren på baggrund af Østre Landsrets dom af 22. september 2015 i sagen om Tibet-demonstrationerne ved den kinesiske præsidents besøg i juni 2012, hvor Østre Landsret anfører, at partsforklaringer, vidneforklaringer, radiokommunikation og tv-klip "samlet viser", at politiet "udfoldede bestræbelser på at hindre personer i at holde det tibetanske flag op, så det var synligt for den kinesiske præsident", redegøre detaljeret for politiets forholdsordre i situationen med hensyn til at forhindre, at tibetanske flag var synlige for præsidenten, og for, hvilken del af den politimæssige eller politiske ledelse denne forholdsordre kom fra? (Pernille Skipper (EL), 22. september 2015)

 

Samråd med justitsminister Karen Hækkerup (S), 10. april 2014 (video)

Samrådsspørgsmål AC: Vil ministeren på baggrund af Københavns Byrets dom af 18. februar 2014 i sagen om demonstrationerne under den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012 redegøre for, om dommen får konsekvenser for politiets indsats under fremtidige statsbesøg, samt for hvordan ministeren vil sikre, at dansk politi fremover i lignende situationer overholder Den Europæiske Menneskerettighedskonventions frihedsbestemmelser. (Pernille skipper (EL), 28. februar 2014)

Udvalgsspørgsmål 900: Ministeren bedes sende udvalget sit talepapir fra det åbne samråd vedr. konsekvenser for politiets indsats under fremtidige statsbesøg, jf. REU alm. del - samrådsspm. AC. (10. april 2014)

Talepapir (22. april 2014)

 

Samråd med justitsminister Morten Bødskov (S), 22. august 2013 kl. 13 (video)

Samrådsspørgsmål BI: Vil ministeren redegøre for, hvilken instruks politiet havde i forhold til eventuelle uanmeldte demonstrationer og lignende episoder, der måtte opstå i forbindelse med formanden for det kinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs officielle besøg i Danmark 4.-7. juni 2013? (Søren Espersen (DF), Pernille Skipper (EL), 12. juni 2013)

Samrådsspørgsmål BJ: Vil ministeren redegøre for, om de relevante lovbestemmelser og regler blev overholdt og de sædvanlige procedurer fulgt i forbindelse med politiets og eventuelt efterretningstjenestens ageren i forhold til de meningstilkendegivelser, uanmeldte demonstrationer og lignende episoder, der var i forbindelse med formanden for det kinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs besøg i Danmark 4.-7. juni 2013? (Søren Espersen (DF), Pernille Skipper (EL), 12. juni 2013)

Samrådsspørgsmål BK: Vil ministeren redegøre nærmere for, hvilke meningstilkendegivelser, uanmeldte demonstrationer og lignende episoder, der ifølge politiet forekom under Yu Zhengshengs officielle besøg i Danmark 4.-7. juni 2013, herunder hvad der ifølge politiet konkret skete i forbindelse med de enkelte episoder? Der kan bl.a. henvises til de episoder, som er nævnt i Jyllands Postens artikel på side 12 den 8. juni 2013: ’Nyt officielt besøg, ny kritik af at lægge sig fladt ned for kineserne’. (Søren Espersen (DF), Pernille Skipper (EL), 12. juni 2013)

Samrådsspørgsmål BL: Modtog Justitsministeriet en henvendelse fra Udenrigsministeriet om, hvorledes politiet burde agere i forbindelse med borgeres meningstilkendegivelser, uanmeldte demonstrationer og lignende episoder ved formanden for det kinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs besøg i Danmark 4.-7. juni 2013, og hvad gik henvendelsen i bekræftende fald nærmere ud på? (Søren Espersen (DF), Pernille Skipper (EL), 12. juni 2013)

1099: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra det åbne samråd den 22. juni 2013 om politiets indsats ifm. det kinesiske parlaments besøg i Danmark den 4.-7. juni 2013, jf. REU alm. del - samrådsspm. BI-BL. (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 28. august 2013)

Talepapir (fremsendt 3. september 2013)

 

Samråd med justitsminister Morten Bødskov (S), 16. august 2012 kl. 14 (video)

Samrådsspørgsmål BL: Vil ministeren redegøre for, om de relevante lovbestemmelser blev overholdt, og hvorvidt de sædvanlige procedurer ved ulovlig plakatopsætning blev fulgt, da en journalist fra Ekstra Bladet 15. juni 2012 blev tilbageholdt i knap fem timer i forbindelse med plakatopsætning ved Langelinie i København - som omtalt i Ekstra Bladet 16. juni 2012 - og om politiets fremgangsmåde er i overensstemmelse med regeringens holdning til ytringsfrihed? (Pernille Skipper (EL), 19. juni 2012)

Samrådsspørgsmål BM: Vil ministeren redegøre for, om de relevante lovbestemmelser blev overholdt og de sædvanlige procedurer fulgt, da en større politistyrke med mandskabsvogne den 15. juni 2012 stillede sig op med front mod en gruppe på ca. 200 demonstranter på Højbro Plads i København i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg på Christiansborg (som omtalt i BT den 17. juni 2012), hvormed demonstrationen ikke var synlig for forbipasserende, hvad der begrundede dette, samt om politiets fremgangsmåde er i overensstemmelse med regeringens holdning til ytringsfrihed? (Pernille Skipper (EL), 19. juni 2012)

Samrådsspørgsmål BN: Vil ministeren redegøre for, om de relevante lovbestemmelser blev overholdt og de rigtige og sædvanlige procedurer fulgt, da Luna Pedersen, der er medlem af Det Tibetanske Samfund i Danmark, den 15. juni 2012 af politiet blev sigtet for mulig narkotikabesiddelse, kropsvisiteret og bortvist fra området, da hun - som omtalt i Jyllands-Posten den 16. juni 2012 - fremviste et tibetansk flag, hvad der i den konkrete sag dannede baggrund for sigtelsen for narkotikabesiddelse og den efterfølgende bortvisning, samt om politiets fremgangsmåde er i overensstemmelse med regeringens holdning til ytringsfrihed? (Pernille Skipper (EL), 19. juni 2012)

1051: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 16. august 2012 om politiets ageren i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i juni 2012. (17. august 2012)

Talepapir (fremsendt 31. august 2012)

 -------------------------------------------------------

 

UDVALGSSPØRGSMÅL MED TILHØRENDE SVAR

 (ordnet kronologisk efter spørgsmålsdato med de nyeste øverst - breve fra justitsministeren er inkluderet)

 

2015:

222: Vil ministeren redegøre for sin holdning til om ytrings- og forsamlingsfriheden altid skal holdes i hævd, uagtet om der er statsbesøg fra store lande som f.eks. Kina? (Lise Bech (DF), 24. september 2015)

221Vil ministeren redegøre for sin holdning til oplysningerne om, at en betjent står frem og modsiger Rigspolitiets forklaring på to vigtige punkter, jf. artiklen ”Betjent modsiger ledelse i Tibet-sagen: Vi fik en ordre” fra Jyllandsposten den 24. september 2015, idet Rigspolitiet i Landsretten under vidneansvar har forklaret, at det ikke var muligt at identificere betjentene, og at der ikke var tale om en ordre oppefra om, at politiet skulle hindre borgere i at vifte med Tibets flag, herunder redegøre for hvilke konsekvenser det vil få? (Lise Bech (DF), 24. september 2015)

217Er ministeren enig i, at man gerne må vifte med tibetanske flag på Christiansborg Slotsplads og alle andre steder, også selvom den kinesiske præsident besøger København, og hvordan vil ministeren sikre, at politiet for fremtiden har den korrekte forståelse af ytrings- og forsamlingsfriheden som nedfældet i grundloven, jf. Jacob Mchangamas debatindlæg ”Danmark går en diktators ærinde” i JP den 24. februar 2014 og Støttekomiteen for Tibets pressemeddelelse ”Lydfiler: Politiet gik efter Tibetflag under det kinesiske statsbesøg - og løj om det bagefter” fra den 11. september 2015? (Lisbeth Bech Poulsen (SF), 24. september 2015)

 

REU, Alm. del - Bilag 71:

Underretning fra Københavns Politi om den såkaldte Tibet-sag, fra justitsministeren (Justitsminister Søren Pind (V), 18. september 2015)

Til Folketingets Retsudvalgs orientering oversendes vedlagt en underretning fra Københavns Politi om den såkaldte Tibet-sag, som Justitsministeriet har modtaget fra Rigspolitiet.
 
Som det fremgår af underretningen, er Københavns Politi blevet opmærksom på, at det af en lydoptagelse af radiokommunikationen mellem en patrulje og KSN (Københavns Politis kommandocentral) den 15. juni 2012
kl. 20.04 fremgår, at der fra KSN gives besked om at fratage nogle personer et flag.
 
Som det ligeledes fremgår af Københavns Politis underretning, er der således nu fremkommet oplysninger, der peger på, at fratagelsen af et tibetansk flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012 efter det foreliggende må antages at være sket på baggrund af en konkret instruks herom til den pågældende patrulje. Det bemærkes i underretningen, at der fortsat ikke er fremkommet oplysninger om, at der i forbindelse med statsbesøget af Københavns Politi mere generelt er givet instrukser om fratagelse af tibetanske flag.
 
Det bemærkes, at Københavns Politi har oplyst over for Justitsministeriet, at man på baggrund af erfaringerne fra statsbesøget i 2012 har haft fokus på at sikre, at den enkelte medarbejder nøje instrueres om, at lovlige aktiviteter, der ikke forstyrrer den offentlige orden og sikkerhed, ikke må forhindres, og at deltagere i demonstrationer derfor heller ikke må fratages uskadelige effekter.

Bilag af 11. september fra Københavns Politi (pdf)

190Under henvisning til REU alm. del - svar på spørgsmål 877 (folketingsåret 2011-12), hvoraf det fremgår, at Københavns Politi ikke havde givet instrukser til politimedarbejdere om at fjerne flag og andre meningstilkendegivelser om Tibet ifm. den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012, og de oplysninger der nu er fremkommet under den civilt anlagte retssag, hvor lydoptagelser fra politiets kommunikation viser, at der målrettet arbejdes for at fjerne meningstilkendegivelser om et frit Tibet, bedes ministeren detaljeret redegøre for, hvem der i politiet er ansvarlige for videregivelse af de usande oplysninger til ministeriet og dermed Folketinget, samt hvad ministeren agter at gøre i den anledning. (Pernille Skipper (EL), 17. september 2015)

189Under henvisning til REU alm. del - svar på spørgsmål 877 (folketingsåret 2011-12), hvoraf det fremgår, at Københavns Politi ikke havde givet instrukser til politimedarbejdere om at fjerne flag og andre meningstilkendegivelser om Tibet ifm. den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012, og de oplysninger der nu er fremkommet under den civilt anlagte retssag, hvor lydoptagelser fra politiets kommunikation viser, at der målrettet arbejdes for at fjerne meningstilkendegivelser om et frit Tibet, bedes ministeren detaljeret redegøre for, om den daværende minister eller andre ansatte i ministeriet var oplyst om, at oplysningerne, der blev videregivet til Folketinget, ikke var sandfærdige. (Pernille Skipper (EL), 17. september 2015)

188Under henvisning til REU alm. del - svar på spørgsmål 877 (folketingsåret 2011-12), hvoraf det fremgår, at Københavns Politi ikke havde givet instrukser til politimedarbejdere om at fjerne flag og andre meningstilkendegivelser om Tibet ifm. den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012, bedes ministeren kommentere de oplysninger, der er fremkommet under den civilt anlagte retssag, hvor lydoptagelser fra politiets kommunikation viser, at der målrettet arbejdes for at fjerne meningstilkendegivelser om et frit Tibet. (Pernille Skipper (EL), 17. september 2015)

 

2014:

1571: Ministeren bedes under henvisning til den hændelse, der beskrives i Radio24Syv's indslag den 11. juni 2014, hvor en reporter eskorteres væk fra åbningen af det nye kinesiske kulturcenter, redegøre for hvordan det kan gå til, at der igen har været en episode med politiet, der griber ind over for tibetanske symboler, når ministeren selv på et samråd i Retsudvalget har fastslået, at politiet ikke skal gribe ind i sådanne situationer. http://arkiv.radio24syv.dk/video/9919255/reporterne-11-06-2014-2 (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 25. september 2014)

Svar: Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 1569 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (16. december 2014)

1570: Ministeren bedes oversende udskrift af radiokommunikation fra politiet vedrørende den hændelse, der beskrives i Radio24Syv's indslag den 11. juni 2014, hvor en reporter eskorteres væk fra åbningen af det nye kinesiske kulturcenter. http://arkiv.radio24syv.dk/video/9919255/reporterne-11-06-2014-2 (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 25. september 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at den politimæssige indsats i forbindelse med åbningen af det kinesiske kulturcenter blev koordineret fra KSN (Københavns Politis Kommandocentral). De involverede polititjenestemænd kunne kontakte KSN via radiokommunikation. Radiokommunikationen til og fra KSN er optaget på lydfil, der opbevares i 3 år.
 
Københavns Politi har oplyst, at radiokommunikationen, der har fundet sted uden om KSN, ikke optages og således ikke er opbevaret på lydfil eller på anden måde. Den radiokommunikation, der har fundet sted uden om KSN, er eksempelvis kommunikationen mellem indsatslederne og politipersonale, der ikke har befundet sig i KSN, ligesom kommunikation, der finder sted via mobiltelefoner, ikke optages.
 
Københavns Politi har ligeledes oplyst, at en stor del af kommunikationen mellem Københavns Politis kommandocentral (KSN) og indsatslederen på stedet i den konkrete situation foregik via mobiltelefon, og således ikke fremgår af radiokommunikationen.
 
Vedrørende de tekniske muligheder for identifikation af kommunikationen via KSN samt overførelse til et elektronisk medie henvises til Rigspolitiets tidligere bidrag til brug for Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 916 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg vedrørende udlevering af politiets radiokommunikation (lydfiler) fra de kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013. Københavns Politi udfærdiger som udgangspunkt ikke udskrifter af radiokommunikationen, ligesom en udskrift alene vil indeholde radiokommunikationen, men ikke den samlede kommunikation med KSN.
 
I forbindelse med undersøgelserne af mulighederne for at identificere radiokommunikationen har Københavns Politi gennemgået de såkaldte meldeblanketter, hvor kommunikationen med KSN er beskrevet med stikord i oversigtsform og med angivelse af tidspunkter. Meldeblanketterne indeholder ikke en udførlig eller udtømmende gengivelse af kommunikationen, men kan anvendes som hjælpemiddel til at identificere tidspunkter for de forhold, der er beskrevet i meldeblanketterne, hvorefter den egentlige kommunikation vedrørende det pågældende forhold kan fremfindes i lydfilerne. Københavns Politi kan oplyse, at der ikke i meldeblanketterne er oplysninger om, at der fra KSN skulle være udstedt generelle forholdsordrer om, at demonstranter skulle fratages tibetanske flag og lignende symboler. Der forekommer dog enkelte passager, hvor personer med tibetanske flag og lignende omtales. De pågældende passager samt tilførsler vedrørende journalisten fra Radio24syv gengives nedenfor:
 
Kl. 16:03: ”1. demonstrant ankommet til HCAB [H. C. Andersens Boulevard]/Ny Kongensgade, ældre mand i rullestol og et sammenrullet tibetansk flag – står som anvist.”
 
Kl. 16:36: ”pt 6 demonstranter ved HCAB/Ny Kongensgade, danskere med tibetanske flag.”
 
Kl. 16:59: ”6-8 personer i alt, står ned langs bygningen ad HCAB – de har bundet et eller andet op på bygningen – dette
bliver fjernet.”
 
Kl. 17:02: ”man havde bundet et flag op på bygningen, anmodet om at pille det ned igen, hvilket de efterkom uden protester.”
 
Kl. 17:23: ”journalist, Asger, fra radiokanalen 24-7, har bekendtgjort, at han vil iklæde sig sorte bukser og hvid skjorte og forsøge at komme ind på CCC [kulturcentret], hvorinde han vil skiftet til en ”free Tibet” t-shirt på toilettet.”
 
Kl. 17:27: ”Radio 24/7, journalist skal ind med en t-shirt.”
 
Kl. 17:28: ”siger at hans står i et hjørne. Har en befri 24/4 t-shirt på.”
 
Kl. 17:31: ”HS/KSN var bekendt med situationen.”
 
Kl. 17:32: ”omhandlende journalist er nu ført ud af indvendig bevogtning og [navnet på patruljen] i forening og overgivet til [navn på patrulje] – forholdsordre?”
 
Kl. 17:33: ”KSN: pgl. skal bortvises stille og roligt, har ingen gyldig adgangsbillet til dette lukkede arrangement.”
 
Kl. 17:36: ”pgl er gået fra stedet.”
 
Kl. 17:45: ”ca 20 demonstranter på det anviste sted, alle danskere med tibetanske flag.”” (16. december 2014)

1569: Ministeren bedes redegøre for den hændelse, der beskrives i Radio24Syv's indslag den 11. juni 2014, hvor en reporter eskorteres væk fra åbningen af det nye kinesiske kulturcenter. Ministeren bedes bekræfte, at en politimand over for reporteren bekræfter, at det er reporterens påklædning (en T-shirt med det tibetanske flag), der er årsagen til, at han fjernes fra fortovet foran centeret. Ministeren bedes endvidere redegøre for, om politiets ageren i den nævnte situation giver anledning til kritik fra ministerens side. Endelig bedes ministeren redegøre for, hvordan ministeren fremadrettet vil sikre, at en lignende hændelse, hvor ytringsfriheden uretmæssigt begrænses af politiet, undgås. http://arkiv.radio24syv.dk/video/9919255/reporterne-11-06-2014-2 (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 25. september 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at formålet med Københavns Politis indsats den 11. juni 2014 i forbindelse med åbningen af det kinesiske kulturcenter på H. C. Andersens Boulevard i København var at sikre, at åbningen kunne gennemføres i henhold til det fastlagte program, uden at der blev lagt hindringer i vejen for arrangementets gennemførelse. Til åbningen, der var et lukket arrangement, deltog blandt andet en højtstående kinesisk politiker.
 
I forbindelse med åbningen af kulturcentret var der anmeldt en demonstration til afholdelse i tidsrummet fra kl. 16.30 til kl. 20.00 med temaet ”Mod kinesisk propaganda og for et frit Tibet” med placering på hjørnet af Ny Kongensgade og H. C. Andersens Boulevard, beliggende skråt overfor kulturcentret. Personer, der af politiet blev vurderet som værende deltagere i denne demonstration, f.eks. fordi de var i besiddelse af tibetanske flag eller T-shirts med det tibetanske flag påtrykt, blev anmodet om at tage opstilling i det anviste demonstrationsområde.
 
Københavns Politi har videre oplyst, at man i forbindelse med arrangementet blev opmærksom på, at Radio24syv planlagde en ”happening”, hvorunder en reporter skulle skaffe sig adgang til det lukkede arrangement i kulturcentret og vise sig for de officielle gæster iført en T-shirt med det tibetanske flag påtrykt. Herved ville han efter det oplyste ”teste ytringsfriheden”.
 
Radio24syv sendte direkte fra stedet, og København Politi fulgte udsendelsen fra kommandocentralen (KSN), hvorfra politiets indsats blev styret. Da det af radioudsendelsen fremgik, at reporteren havde skaffet sig adgang til kulturcentret, blev han hurtigt identificeret af politiet og vist bort fra stedet. Han opholdt sig efterfølgende ved indgangen til kulturcentret, og da han under en løsthængende skjorte var iført en T-shirt med tibetansk flag, blev han af det tilstedeværende politi vurderet som værende en mulig demonstrant, hvorfor han blev anmodet om at tilslutte sig demonstrationen på den anden side af gaden.
 
Endvidere har Københavns Politi oplyst, at det fremgår af radioudsendelsen, at reporteren over for politiet flere gange oplyste, at han ikke var demonstrant og ikke ønskede at forlade området ved indgangspartiet ved kulturcentret. På reporterens spørgsmål om, hvorvidt politiets anmodning om at forlade stedet skyldtes hans T-shirt med det tibetanske flag, bekræftede en politimand på et tidspunkt reporterens spørgsmål. Det fremgår dog også af udsendelsen, at reporteren efterfølgende blev kontaktet af en anden politimand, der forklarede, at bortvisningen skete på grund af en eskorte. Det fremgår ligeledes af udsendelsen, at reporteren forudgående var blevet oplyst om, at bortvisningen skyldtes, at han forinden uretmæssigt havde indfundet sig i kulturcentret, ligesom det fremgår af udsendelsen, at området ved indgangen til kulturcentret umiddelbart før kortegens ankomst blev ryddet for uvedkommende
 
Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at en politikommissær overhørte en polititjenestemands bekræftelse af reporterens spørgsmål om, hvorvidt bortvisningen skyldtes den pågældende T-shirt. Den pågældende politikommissær, der var bekendt med, at der var tale om en radioreporter og ikke en demonstrant, kontaktede efterfølgende reporteren for at gøre ham bekendt med, at det af polititjenestemanden oplyste ikke var korrekt, men skyldtes den tidligere bortvisning fra det lukkede arrangement samt sikkerhedsforanstaltningerne ved selve
eskortens ankomst. Det kan endvidere bekræftes, at der blev etableret en lidt større sikkerhedszone ved selve ankomsten.
 
Københavns Politi har endelig oplyst, at politikredsen i forbindelse med afviklingen af besøget var meget opmærksom på, at lovlige demonstrationer mod det kinesiske styre skulle have mulighed for at komme til udtryk, så længe det ikke udgjorde en potentiel sikkerhedsrisiko for arrangementet. Københavns Politi bemærker i den forbindelse, at reporteren efter det oplyste ikke på noget tidspunkt oplyste til politiet, at han var til stede som reporter eller journalist, og at uretmæssig indtrængning til den lukkede del af et officielt arrangement med mange sikkerhedsfolk – også når det sker som led i en fredelig happening – udgør en potentiel sikkerhedsrisiko for både de tilstedeværende og den pågældende selv.” (16. december 2014)

917: Hvad kan ministeren oplyse om sikkerhedsvurderingen i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i 2012? Kan ministeren oplyse, om der har været forhåndskendskab til og/eller mistanke om ekstreme eller voldelige grupperinger blandt demonstranterne? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 14. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at trusselsniveauet for besøget var relativt lavt. Københavns Politi havde ikke konkret forhåndskendskab til og/eller mistanke om ekstreme eller voldelige grupperinger blandt demonstranterne.”
 
Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 11. april 2014 af spørgsmål nr. 861 (Alm. del.) fra Folketingets Retsudvalg (16. december 2014)

916: Vil ministeren oversende eventuelle lydfiler eller andet materiale vedrørende politiets radiokommunikation i forbindelse med håndteringen af demonstrationerne under den kinesiske præsidents besøg i juni 2012 og under det kinesiske parlaments overhus’ besøg i 2013? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 14. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, som har oplyst, at den politimæssige indsats i forbindelse med de kinesiske statsbesøg i såvel 2012 som 2013 blev koordineret fra KSN (Københavns Politis Kommandocentral).
 
Ved statsbesøget i 2012 var KSN aktiv fra den 14. juni 2012 kl. 15.44 til den 16. juni 2012 kl. 14.29, det vil sige godt 46 timer. Ved statsbesøget i 2013 var KSN aktiv i perioden fra den 4. juni 2013 kl. 15.11 til den 7. juni 2013 kl. 18.20, det vil sige godt 75 timer. KSN har således været aktiv i sammenlagt ca. 121 timer i forbindelse med de 2 statsbesøg.
 
Ved etablering af KSN bliver de enkelte politiaktioner, der samlet udgør politiindsatsen under statsbesøget, kommunikationsmæssigt tildelt et kaldesignal, der tilkobles en såkaldt talegruppe i politiets radioopsætning i KSN. Der tilkobles typisk flere politiaktioner på den samme talegruppe. Ved statsbesøget i 2012 var 11 politiaktioner f. eks. tilknyttet samme talegruppe. Kommunikationen mellem de enkelte politiaktioner og KSN blev ved besøget i 2012 varetaget på 3 talegrupper og ved besøget i 2013 på 2 talegrupper.
 
Al kommunikation til og fra disse talegrupper optages. Optagelserne sker imidlertid ikke samlet på ét sted, men fra hvert enkelt operationsbord, der benyttes. Der vil umiddelbart være benyttet 2 operationsborde i KSN i forbindelse med hvert af besøgene.
 
Det skal bemærkes, at kommunikation fra lederen af den enkelte politiaktion til og fra pågældendes enheder samt kommunikationen de enkelte politiaktioner imellem ikke optages, idet der benyttes andre talegrupper. Operatøren i KSN har imidlertid mulighed for at etablere medhør på enhver af disse talegrupper, når det findes operativt hensigtsmæssigt. Såfremt enheden kalder KSN via disse talegrupper, optages opkaldet ikke, men det gør svaret fra KSN, når talegruppen vælges af operatøren i KSN. Der kan således i lydfilerne forekomme optagelser af svar fra KSN, hvor der ikke findes optagelse af den indledende forespørgsel fra enheden, som der svares på. Ligeledes sker der ikke optagelse af kommunikation, der har fundet sted via mobiltelefoner.
 
En overførsel af radiokommunikationen til og fra KSN vil således ikke udgøre den samlede kommunikation, der har fundet sted mellem de involverede politienheder under besøgene.
 
I forbindelse med sikring af identifikation af den egentlige kommunikation fra statsbesøgende har det endvidere betydning, på hvilket niveau KSN var etableret.
 
KSN kan etableres på 3 forskellige niveauer afhængig af størrelsen på aktionen. Niveau 3 er det højeste niveau. De pågældende statsbesøg blev kørt på niveau 1 og 2. Niveau 1 kører som udgangspunkt i vagtcentralen. Typisk vil en aktion starte blødt op med overvågning på niveau 1 i vagtlokalet for derefter at overgå til selve KSN som niveau 2. Hvis aktionen – som i dette tilfælde – strækker sig over flere dage, vil man i stille perioder typisk om natten lade aktionen gå på niveau 1 i vagtlokalet. I det omfang en aktion overgår til niveau 1 (vagtlokalet), vil lydoptagelsen blive flyttet til et operationsbord i vagtcentralen, hvilket indebærer, at optagelser i relation til statsbesøget optages på samme lydspor som al anden kommunikation, der varetages fra samme operationsbord. Der vil umiddelbart være benyttet 2-3 operationsborde i vagtcentralen i forbindelse med besøgene. Der vil således på disse operationsborde være betydelige mængder kommunikation, der ikke vedrører statsbesøgene.
 
Såfremt kommunikationen med KSN i forbindelse med de 2 statsbesøg skal identificeres i sin helhed, er det således nødvendigt at gennemgå lydoptagelser fra i alt 4-5 operationsborde fra KSN (niveau 2) og vagtcentralen (niveau 1). Der kan i den forbindelse benyttes et hjælpeværktøj, der grafisk viser den tidsmæssige udstrækning af kommunikationen. Det vil være nødvendigt at foretage en manuel aflytning af den enkelte kommunikationssekvens for at sikre en endelig identifikation af opkaldene, herunder hvilken særskilt politiaktion kommunikationen vedrører. I det omfang kommunikationen er optaget på et operationsbord i vagtcentralen (KSN på niveau 1), vil det endvidere være nødvendigt at aflytte hver enkelt lydsekvens med henblik på at identificere, hvorvidt kommunikationen vedrører statsbesøget eller anden kommunikation, der har fundet sted på det samme operationsbord. De teknikoperatører, som
kan udføre denne opgave, har oplyst, at de skønner, at tidsforbruget for hver time, der skal gennemgås, vil være 2-3 timer. Det bemærkes, at Københavns Politi råder over mindre end 10 teknikoperatører, der vil være i stand til at udføre denne opgave.
 
Det bemærkes endvidere, at såfremt lydoptagelserne fra radiokommunikationen til og fra KSN i forbindelse med de 2 statsbesøg på denne måde skal identificeres og overføres til et eksternt medie, vil det for forståelsen af kommunikationen være nødvendigt, at lydfilen suppleres med en oversigt, der viser, mellem hvem kommunikationen har fundet sted (hvilken politiaktion), eller med en egentlig udskrift af kommunikationen.
 
Det anslås, at en overførsel af relevante lydoptagelser fra de 2 statsbesøg til et eksternt medie med en brugbar oversigt over indholdet vil forudsætte en ressourceanvendelse i størrelsesordenen 750 timer. Udarbejdelse af en egentlig udskrift af kommunikationen vil kræve yderligere betydelige ressourcer.
 
I forbindelse med undersøgelserne af mulighederne for at identificere radiokommunikationen har Københavns Politi gennemgået de såkaldte meldeblanketter, hvor kommunikationen med KSN er beskrevet med stikord i oversigtsform og med angivelse af tidspunkter. Meldeblanketterne indeholder ikke en udførlig eller udtømmende gengivelse af kommunikationen, men kan anvendes som hjælpemiddel til at identificere tidspunkter for de forhold, der er beskrevet i meldeblanketterne, hvorefter den egentlige kommunikation vedrørende det pågældende forhold kan fremfindes i lydfilerne. Københavns Politi kan oplyse, at der ikke i meldeblanketterne er oplysninger om, at der fra KSN skulle være udstedt generelle forholdsordrer om, at demonstranter skulle fratages tibetanske flag og lignende symboler. Der forekommer dog enkelte passager, hvor personer med tibetanske flag og lignende omtales. De pågældende
passager gengives nedenfor:
 
Den 15. juni 2012:
 
Kl. 10:23: ”Ovenstående bortvist fra slotspladsen. Havde et ”Free Tibet”-banner”
 
Kl. 12:38: ”KSN ledelse v. [navn på pgl.]: Sektor 3 bemærkede under afgang fra Nordre Toldbod person med banner påført kinesiske tegn
Personen identificeret som [navn på pgl.]
Banner frataget jf. politiloven og kan afhentes på St. B/i morgen
Pgl. skal senere deltage i planlagt demonstration på Højbro Plads kl. 18”
 
Kl. 14:20: ”kongens have v. Rosenborg. Person i rød trøje – mulig ”Free Tibet”. Går derhen. Har vi andre?”
 
Kl. 15:57: ”ifb med kørsel observerede [patruljens navn] ovenstående bil indeholde stort gult banner med kinesiske tegn.”
 
Kl. 15:57: ”hvis man træffer køretøjet bedes det kontrolleres om der er andet af interesse. vi kan IKKE gøre noget ved banneret.”
 
Kl. 19:42: ”skal til nikolaj kirke for at se efter bannere”
 
Kl. 19:50: ”på nikolaj kirke er der ingen bannere”
 
Den 16. juni 2012:
 
Kl. 09:13: ”1 demonstrant med tibetansk flag går langs kanal – henvises til Højbro Plads.”
 
Den 5. juni 2013:
 
Kl. 14:36: ”1 mand med nepalesisk flag – bliver henvist til Vestporten, hvor patr. holder øje med ham og evt. andre.”
 
Kl. 15:15: ”rundkørsel stamholmen/industri holmen/avedøre havnevej en mand med flag [navnet på patruljen] kan ikke nå retur”
 
Kl. 15:15: ”pgl sidder helt stille på en bænk”
 
Kl. 15:15: ”[navnet på patruljen] som pakker ham ind om nødvendigt”
 
Den 6. juni 2013:
 
Kl. 09:02: ”3 gule t-shirts med bannere. de er anvist plads på slotspladsen.”
 
Kl. 09:33: ”To med gul trøje under jakken bortvist fra rigsdagsgården af [navnet på patruljen]”
 
Kl. 10:31: ”Rigsdagsgården. Svensker med gul falun gong trøje. ser på det.”
 
Kl. 13:56: ”sætter demonstranter i bilerne og kører dem væk”
 
Kl. 14:17: ”i forbindelse med ankomst blev 3 personer i Falun gong tøj henvist til Amaliehaven. 4 yderligere ankommet. alle står [i] Amaliehaven”
 
Kl. 14:18: ”De første blev altså ikke kørt væk men blot til Amaliehaven”
 
Kl. 14:21: ”i forbindelse med ankomst forsøgte en svensk bil at komme ind i kortegen. Form. også demonstranter. Taget ud, og sigtet efter færdselsloven. Bilen holdes til man forlader amalienborg eller anden ordre fra ksn.”
 
Kl. 14:23: KSN: ”giv dem flaget igen og lad dem køre, nu det ikke skulle bruges til at dække for evt. skyts.”
 
Som det fremgår, optræder der gentagne gange oplysninger om observation af personer, der er i besiddelse af flag eller er iført gule T-shirts. Det bemærkes i den forbindelse, at politiet i forbindelse med afviklingen af besøget var opmærksom på mulige demonstranter. Formålet hermed var naturligvis ikke at forhindre de pågældende i at demonstrere ved f.eks. at fremvise flag, men at politiet naturligt har haft særlig opmærksomhed rettet mod personer, der på forskellig vis måtte formodes at være i opposition til det kinesiske styre og således kunne udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko. Hertil kommer, at demonstranter typisk blev anvist særligt på forhånd udpegede demonstrationsområder.
 
Det bemærkes i øvrigt, at flere af de i meldeblanketterne nævnte episoder er omtalt i tidligere besvarelser af spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg. Det gælder således:
 
15. juni 2012 kl. 10:23:
Der er tale om den kvinde, som senere samme dag blev visiteret ved Langelinie, hvilken episode er omfattet af den verserende retssag, hvor 6 personer, herunder den pågældende kvinde, har sagsøgt Københavns Politi med påstand om, at de har været ulovligt frihedsberøvet. Der er i besvarelsen af samrådsspørgsmål BL-BN [af 16. august 2012] redegjort for, at den pågældende kvinde tidligere på dagen havde påkaldt sig politiets opmærksomhed ved Amalienborg, hvilket er identisk med den beskrevne episode.
 
15. juni 2012 kl. 12:38:
Det er i Justitsministeriets besvarelse af 11. april 2014 af spørgsmål nr. 865 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg oplyst, at omstændighederne, hvorved politiet i skønsmæssigt 2-4 tilfælde var kommet i besiddelse af tibetanske flag – bortset fra et enkelt tilfælde – var uoplyste. Episoden kl. 12:38 er identisk med det ene tilfælde, hvor omstændighederne var oplyst, og som Justitsministeriet er orienteret om i juni 2013 [hvilket Folketingets Retsudvalg er orienteret om ved Justitsministeriets brev af 26. juni 2013 til Retsudvalget].
 
15. juni 2012 kl. 14:20:
Der er formentlig tale om den uidentificerede tyske demonstrant i Kongens Have, som er blandt sagsøgerne i den verserende retssag. Der er redegjort for episoden i Justitsministeriets besvarelse af 9. april 2014 af spørgsmål nr. 730 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
 
5. juni 2013 kl. 14:36 og kl. 15:15:
Der er formentlig i begge tilfælde tale om den episode, som der er redegjort for i Justitsministeriets besvarelse af 21. august 2013 af spørgsmål nr. 895 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
 
6. juni 2013 kl. 09:33:
Der er redegjort for episoden i besvarelsen af samrådsspørgsmål BK [af 22. august 2013].
 
6. juni 2013 kl. 13:56 - kl. 14:23:
Der er redegjort for disse episoder i besvarelsen af samrådsspørgsmål BK [af 22. august 2013].” (16. december 2014)

915: Vil ministeren oplyse, om der i forbindelse med Københavns Byrets behandling af sagen om demonstrationerne under den kinesiske præsidents besøg i København i 2012 blev anmodet om at få eventuelt materiale, der kunne belyse Københavns politis radiokommunikation i forbindelse med håndteringen af sagen, udleveret og fremlagt? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 14. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at der under Københavns Byrets behandling af sagen ikke har været fremsat anmodning om fremlæggelse af materiale, der kunne belyse Københavns Politis radiokommunikation i forbindelse med håndtering af sagen. Et sådant materiale er derfor ikke indgået i rettens behandling af sagen.” (16. december 2014)

914: Vil ministeren oplyse, om politiets radiokommunikation i forbindelse med håndteringen af demonstrationerne under den kinesiske præsidents besøg i 2012 og under det kinesiske parlaments overhus’ besøg i 2013 blev ”båndet”? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 14. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at den politimæssige indsats i forbindelse med de kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013 blev koordineret fra KSN (Københavns Politis Kommandocentral). De involverede polititjenestemænd kunne kontakte KSN via radiokommunikation. Radiokommunikationen til og fra KSN er optaget på lydfil, der opbevares i 3 år.
 
Københavns Politi har endvidere oplyst, at radiokommunikation, der har fundet sted uden om KSN, ikke optages og således ikke er opbevaret på lydfil eller på anden måde. Den radiokommunikation, der har fundet sted uden om KSN, er eksempelvis kommunikationen mellem indsatslederne og politipersonale, der ikke har befundet sig i KSN.” (16. december 2014)

870: I Jyllands-Posten den 14. marts 2014 sagde Københavns Politis senioranklager Klaus Pedersen: "Vi har måske heller ikke gjort så meget, som vi kunne", men at politiet nu "er gået i gang med at identificere" de politibetjente, der greb ind mod demonstranter med tibetanske flag under det kinesiske statsbesøg i 2012. Vil ministeren forklare, hvorfor undersøgelsen først kommer nu, når sagerne allerede i juli 2012 blev meldt til politiet og Politiklagemyndigheden, den 16. august 2012 var anledning til et samråd i Folketingets Retsudvalg, hvortil den daværende justitsminister havde udbedt sig en redegørelse fra Københavns Politi, og i februar 2013 blev optaget som civilretslige sager ved Københavns Byret? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at Københavns Politi i forlængelse af Københavns Byrets dom af 18. februar 2014 har iværksat en undersøgelse med henblik på at identificere de polititjenestemænd, der var involveret i de fire episoder, som retssagen omhandler.
 
Københavns Politi har endvidere oplyst, at der den 16. juli 2012 blev indgivet klage til Politiklagemyndigheden af en advokat, der repræsenterede de 6 personer, som samtidig havde anlagt sag ved Københavns Byret med påstand om, at de pågældende havde været ulovligt administrativt frihedsberøvet. Politiklagemyndigheden opfattede henvendelsen som en anmodning om, at Politiklagemyndigheden undersøgte om ansatte i Københavns Politi havde begået strafbare forhold i form af overgreb og overdreven magtanvendelse mv. mod de pågældende 6 personer, samt hvorvidt de implicerede polititjenestemænds sprogbrug og fysiske magtanvendelse (skub) havde været en kritisabel adfærd.
 
Københavns Politi meddelte ved skrivelse af 1. august 2012 til Politiklagemyndigheden, at Københavns Politi umiddelbart alene havde kunnet identificere den kvindelige politibetjent, der var involveret i episoden ved Langelinie, hvor en kvinde blev visiteret i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
 
Politiklagemyndigheden traf den 14. september 2012 afgørelse i sagen. Politiklagemyndigheden besluttede ikke at indlede efterforskning i anledning henvendelsen, idet der ikke var rimelig formodning for, at der var begået et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, ligesom Politiklagemyndigheden besluttede at afvise klagen over politifolkenes adfærd.
 
Politiklagemyndigheden har i sin begrundelse for afgørelsen anført, at der ikke var en rimelig formodning for, at politiets kontakt med de pågældende havde været udslag af strafbar magtmisbrug, eller at der i øvrigt var begået strafbare forhold af polititjenestemændene ved håndteringen af den pågældende. For så vidt angik adfærdsklagen lagde Politiklagemyndigheden vægt på, at advokatens beskrivelse af de adfærdsmæssige forhold var så ukonkret og udetaljeret og ikke i øvrigt var underbygget, at Politiklagemyndigheden på det foreliggende grundlag fandt det åbenbart, at der ikke var grundlag for at indlede en undersøgelse.
 
Politiklagemyndigheden havde ikke i forbindelse med sagsbehandlingen iværksat nærmere undersøgelse om identiteten på de involverede polititjenestemænd, og Københavns Politi fandt i lyset af Politiklagemyndighedens afgørelse ikke anledning til efterfølgende at iværksætte en sådan undersøgelse.
 
Det var i forbindelse med retssagen Københavns Politis opfattelse, at de pågældende episoder var tilstrækkeligt oplyst til brug for rettens prøvelse af spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerne havde været ulovligt frihedsberøvet. Blandt andet i lyset af byrettens dom og den efterfølgende anke af sagen til Østre Landsret har Københavns Politi iværksat et arbejde med at forsøge at identificere de involverede polititjenestemænd.”
 
Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at justitsministeren ved brev af 30. oktober 2014 har anmodet rigspolitichefen om at iværksætte en ordning med individuel markering af uniformerede polititjenestemænd. En sådan ordning vil kunne være med til at sikre, at det vil være lettere at identificere de involverede polititjenestemænd, hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden. (16. december 2014)

869: Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig, men kan ifølge politiloven gribe ind mod demonstranter, når der er "begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færdslen, eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed". Vil ministeren forklare, hvordan personer, der enkeltvist, roligt og tavst bærer tibetanske flag eller påtrykte t-shirts på et offentligt fortov under højtstående kinesiske lederes besøg, af politiet kan vurderes at give "begrundet frygt" for "betydelig forstyrrelse" eller fare (til forskel fra andre tilskuere, der ikke på forhånd gør opmærksom på sig selv), som det var tilfældet for de Tibetaktivister der blev forhindret i at vise tibetanske flag frem under statsbesøget i juni 2012 og under Yu Zhengshengs besøg i juni 2013? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 867 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til ministeriets besvarelser af 31. august 2012 af spørgsmål nr. 1051 (Alm. del) og af 15. august 2012 af spørgsmål nr. 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (16. december 2014)

868: Ifølge den daværende justitsministers svar på udvalgsspørgsmål nr. 880 alm. del (2011-12) oplyste Rigspolitiet i en redegørelse af 21. juni 2012, at demonstrationen på Højbro Plads begyndte at bevæge sig over mod Christiansborg Slotsplads "med en bred front af demonstranter forrest", da demonstranterne så den danske dronnings eskorte ankomme fra området ved Knippels Bro, og at beslutningen om at køre fire politibusser ind foran demonstrationen "var udtryk for en taktisk handling for at skabe sikkerhed og ro". Af en artikel i Jyllands-Posten's Indblik den 2. marts 2014 fremgår det imidlertid, at der ifølge øjenvidner og videoer fra episoden ikke var optræk til nogen uro, at politibusserne forhindrede udsynet til demonstrationen fra den kinesiske kortege, men efterlod plads til, at demonstranterne havde kunnet gå fordi busserne, hvis de havde villet, og at TV2 Nyhederne allerede to timer forinden havde rapporteret, at demonstranterne havde fået besked på, at politibusserne ville ankomme. Vil ministeren forklare, hvad den reelle grund var til, at politibusserne blev placeret foran demonstrationen? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Der henvises til Justitsministeriets besvarelse af 15. august 2012 af spørgsmål nr. 880 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (11. april 2014)

867: Vil ministeren oplyse, om politiet opererer med nogen nedre grænse for, hvornår en skriftlig, mundtlig eller symbolsk meningstilkendegivelse i det offentlige rum udgør en demonstration, som man har pligt til at anmelde på forhånd? Udgør en enkelt person, der tavst og fredeligt holder et tibetansk flag frem på et offentligt fortov, en sådan demonstration, selv hvis vedkommende ikke forstyrrer trafikken eller den offentlige orden? Kan en t-shirt påtrykt et tibetansk flag opfattes som en demonstration? Hvilken lovgivning lægges til grund for en sådan vurdering eller praksis? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Københavns Politis, der har oplyst, at det er Københavns Politis opfattelse, at en demonstration består af mere end én person. Såfremt en demonstration med et bestemt budskab er anmeldt på forhånd, vil det efter Københavns Politis opfattelse i et sådant tilfælde være naturligt – og sædvanligvis i overensstemmelse med demonstrantens eget ønske – at henvise enkeltpersoner, der uden at deltage i demonstrationen tilkendegiver det samme budskab, til at tilslutte sig demonstrationen. Er der ikke på forhånd anmeldt en demonstration, beror det på en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder, herunder navnlig en vurdering af de sikkerhedsmæssige og ordensmæssige forhold, om den pågældende skal anmodes om at tage opstilling på et eventuelt på forhånd udpeget demonstrationsområde. Det samme vil gøre sig gældende, hvis enkeltpersoner måtte give udtryk for, at de pågældende ikke opfatter sig som en del af en demonstration eller i øvrigt giver udtryk for et ønske om at forblive på stedet.”
 
Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at politiloven giver politiet beføjelser til at gribe ind over for såvel personer, der deltager i en forsamling, som personer, der ikke deltager i en forsamling, hvis der er fare for forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners sikkerhed eller den offentlige sikkerhed.
 
Det følger således af politilovens § 8, at politiet ved offentlige forsamlinger under åben himmel kan gribe ind over for forsamlingsdeltagere, der giver anledning til fare for en betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.
 
For så vidt angår personer, der ikke er en del af en forsamling, følger det af politilovens § 5, at politiet kan benytte sig af de samme beføjelser alene med henblik på at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
 
Politiet kan desuden i medfør af politilovens § 4, stk. 2, rydde og afspærre områder samt etablere adgangskontrol til områder i det omfang, det er nødvendigt for at forebygge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
 
Politiets beføjelser efter politiloven skal udøves inden for de rammer, som følger af grundloven og Den Europæiske Menneskeretskonvention, herunder retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. (16. december 2014)

866: Det fremgår af en artikel i Jyllands-Posten den 2. marts 2014, at flere af de politifolk, der greb ind mod demonstranter med tibetanske flag under det kinesiske statsbesøg i 2012 og under besøget af Yu Zhengsheng i juni 2013, forinden var i kontakt med deres ledere over politiradio. Vil ministeren indhente kommentarer fra den eller disse overordnede politiledere og bede dem forklare, hvad deres ordrer lød på, og med hvilke begrundelser og lovhjemmel, de blev givet? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at der i ét af de tilfælde, der behandles under den verserende ankesag i retten (episoden ved Langelinie) er oplysning om, at en overordnet havde anmodet en politibetjent om at visitere den pågældende.
 
Københavns Politi har på grundlag af politiets billedmateriale iværksat en undersøgelse med henblik på at identificere de polititjenestemænd, der var involveret i de fire episoder, som retssagen omhandler. Det vil i forbindelse med identifikationen af disse ligeledes være muligt at identificere de pågældendes overordnede med henblik på at få belyst det rejste spørgsmål yderligere. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet.
 
For så vidt angår de øvrige episoder, der omtales i Jyllands-Postens artikel, henvises til Justitsministeriets besvarelse af 11. april 2014 af spørgsmål nr. 864 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvoraf det fremgår, at Københavns Politi efter statsbesøget i juni 2012 undersøgte, hvorvidt indsatslederen, delingsføreren eller andre politifolk med ledelsesansvar havde givet personale eller demonstranter besked på, at disse ikke måtte anvende flag eller bannere, og at undersøgelsen viste, at dette på intet tidspunkt havde været på tale. Der henvises endvidere til Justitsministeriets besvarelse af 21. august 2013 af spørgsmål nr. 956 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvori der er redegjort for, at der for så vidt angår statsbesøget i 2013 ikke af overordnede er afgivet forholdsordrer om, at personer skulle fratages beklædning, flag eller lignende.” (16. december 2014)

865: I artiklen ”Kinesiske tilstande” bragt i Weekendavisen den 28. Februar 2014, forklarede Politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Politi, at kinesiske sikkerhedsfolk under statsbesøget fik dansk politi til at undersøge personer på gaden, og at kineserne "var opmærksomme på symboler, de ikke brød sig om" som fx tibetanske flag, men at man fra dansk politis side "syntes kinesernes fokus var forkert. Vi vil gerne have hjælp i forhold til det sikkerhedsmæssige, men ikke til alt muligt andet". Det fremgår endvidere af Københavns Byrets dom den 18. februar 2014 i de seks sager om frihedsberøvelse af Tibetaktivister, at politikommisær Henrik Oryé havde forklaret retten, at de "kinesiske sikkerhedsfolk ville have, at der ikke var tibetanske flag til stede, men politiet sagde, at det måtte man gerne have i Danmark." Alligevel kunne justitsministeren den 26. juni 2013 orientere Retsudvalget om, at Københavns Politi nu havde erkendt, at "flere personer er blevet frataget tibetanske flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012". Desuden har Mogens Lauridsen sagt til Weekendavisen, at "ytringer [med tibetanske flag] ved Christiansborg skulle flyttes til Højbro Plads". Vil justitsministeren forklare, hvordan Københavns Politis påståede hensyntagen til forsamlings- og ytringsfriheden stemmer overens med de nævnte indgreb mod folk med tibetanske flag? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Københavns Politi orienterede i maj 2013 Justitsministeriet om, at der var fremkommet oplysninger, som gav Københavns Politi grundlag for at konkludere, at flere personer fik frataget tibetanske flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i juni 2012. Det fremgik af orienteringen fra Københavns Politi, at de nærmere omstændigheder, hvorved politiet var kommet i besiddelse af de tibetanske flag, ikke var afklaret. Den daværende justitsminister orienterede ved brev af 26. juni 2013 Folketingets Retsudvalg om de nye oplysninger fra Københavns Politi. Justitsministeriet kan herudover henvise til ministeriets besvarelse af 15. august 2012 af spørgsmål nr. 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (11. april 2014)

864: Journalist Vera Bundgaard skrev den 15. juni 2012 på sin blog (http://www.kinakenderen.dk/kina-danmark/en-kineserhejs-pa-besog.html), at en dansk politibetjent, der var med til at afspærre Amalienborg Slotsplads før den kinesiske præsidents ankomst, fortalte hende, at "Vi har fra højeste sted fået besked på, at Hu Jintao hverken vil se graffiti, protester eller tibetanske flag på sin vej gennem København". Vil ministeren oplyse, om denne instruks er korrekt gengivet, på hvilket niveau den nævnte besked blev formuleret, og hvad der menes med "højeste sted"? Det ønskes desuden forklaret, hvordan andre politifolk under statsbesøget ifølge byretsdommen af 18. februar 2014 kunne hævde, at det var "forbudt" at flage med det tibetanske flag. (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet kan henvise til ministeriets besvarelse af 31. august 2012 af spørgsmål nr. 1051 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvorved det talepapir, der dannede grundlag for den daværende justitsministers besvarelse den 16. august 2012 af samrådsspørgsmål BL-BN, blev sendt til Folketingets Retsudvalg. Der henvises i øvrigt til ministeriets besvarelse af 15. august 2012 af spørgsmål nr. 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg og ministeriets besvarelse af 9. april 2014 af spørgsmål nr. 650 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Københavns Byrets dom af 18. februar 2014 er anket til landsretten. Justitsministeriet finder derfor ikke at burde kommentere forklaringer afgivet af sagsøgerne under byrettens behandling af sagen. (11. april 2014)

863: Vil ministeren oplyse, hvorvidt Statsministeriet, Udenrigsministeriet eller Kongehuset forud for eller under det kinesiske statsbesøg i juni 2012 bad Københavns Politi om at skærme Hu Jintao mod tibetanske flag eller demonstrationer? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Statsministeriet og Udenrigsministeriet.

Statsministeriet har oplyst følgende:
 
”Statsministeriet har foretaget en gennemgang af sagens akter og kan på den baggrund oplyse, at Statsministeriet ikke forud for eller under det kinesiske statsbesøg har bedt Københavns Politi om at skærme Hu Jintao mod tibetanske flag eller demonstrationer.”
 
Udenrigsministeriet har oplyst følgende:
 
”Udenrigsministeriet giver normalt ikke konkrete anvisninger om politiets håndtering af sikkerhed i forbindelse med udenlandske besøg. Foranlediget af spørgsmålet har Udenrigsministeriet gennemgået akterne i sagen, og det ses heller ikke at være tilfældet i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012.” (16. december 2014)

862: Vil ministeren oplyse, hvorvidt PET eller Københavns Politi forud for eller under den kinesiske præsidents besøg i juni 2012 nogen skriftlig eller mundtlig information fra Udenrigsministeriet, herunder den danske ambassade i Beijing, vedrørende kinesiske synspunkter om tibetanske flag eller demonstrationer? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet. Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:

”Forberedelsen af et statsbesøg foregår i et samarbejde mellem relevante danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet. PET har ikke i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012 modtaget oplysninger fra Udenrigsministeriet af den karakter, som fremgår af spørgsmålet.”

Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst følgende:

”Københavns Politi modtog ikke forud for eller under statsbesøget nogen skriftlig eller mundtlig information fra Udenrigsministeriet vedrørende kinesiske synspunkter om tibetanske flag og demonstranter.”

Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til ministeriets besvarelse af 15. august 2012 af spørgsmål nr. 865 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (11. april 2014)

861: Ifølge Jyllands-Posten den 2. marts 2014 påpegede PET i en sikkerhedsvurdering forud for statsbesøget, at "man i Kina ikke var vant til, at man kunne udtrykke sig, som man kan i Danmark". Vil ministeren oplyse, om denne sikkerhedsvurdering også indeholdt oplysninger om tibetanske flag eller Tibetaktivister, og om sådanne informationer blev formidlet mundtligt fra PET til Københavns Politi? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet. Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:

”Der kan ikke indenfor rammerne af en folketingsbesvarelse gives yderligere oplysninger om PET’s trusselsvurdering. Det kan dog tilføjes, at PET i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012 ikke har tilkendegivet, at tibetanske symboler burde fjernes, eller at sådanne symboler ikke måtte være synlige under besøget.”

Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst følgende:

”Da spørgsmålet vedrører PET’s sikkerhedsvurdering og deres mundtlige formidling heraf, kan Københavns Politi ikke udtale sig nærmere herom.” (11. april 2014)

860: Vil ministeren oplyse, om repræsentanter fra de kinesiske myndigheder forud for den kinesiske præsidents statsbesøg i Danmark havde tilkendegivet nogen holdning til eller givet oplysninger om Tibetaktivister under forberedelses- eller planlægningsmøder, hvor repræsentanter fra Københavns Politi eller PET også deltog? Blev de danske myndigheder under sådanne eventuelle møder opfordret til at skærme den kinesiske præsident mod tibetanske flag og demonstrationer? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet. Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:

”PET kan ikke indenfor rammerne af en folketingsbesvarelse give oplysninger om sikkerhedsmæssige drøftelser med et fremmed lands myndigheder, herunder hvilke tilkendegivelser det pågældende lands repræsentanter måtte være fremkommet med.”

Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst følgende:

”Idet spørgsmålet vedrører oplysninger om sikkerhedsmæssige drøftelser med et fremmed lands myndigheder under møder forestået af PET, finder Københavns Politi ikke at kunne udtale sig nærmere om spørgsmålet.”

Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 859 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (11. april 2014)

859: Vil ministeren oplyse, om repræsentanter fra Københavns Politi eller PET var til stede ved nogen forberedelses- eller planlægningsmøder forud for den kinesiske præsidents statsbesøg i 2012, hvor repræsentanter fra de kinesiske myndigheder også deltog? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 7. april 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet. Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:

”I forbindelse med tilrettelæggelsen af statsbesøg i Danmark afholdes i alle tilfælde møder mellem relevante danske myndigheder, herunder PET, og repræsentanter for det besøgende land med henblik på at drøfte bl.a. sikkerhedsmæssige forhold. I forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012 deltog PET således også i møder med repræsentanter for de kinesiske myndigheder.”

Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst følgende:

”Københavns Politi har afholdt flere møder med PET om afviklingen af besøget. Det har i den forbindelse været afholdt møder i PET, hvor både repræsentanter for de kinesiske myndigheder, og lederen af færdselspolitiet i København, der var ansvarlig for eskortekørslen, og den politileder, der var ansvarlig for det hotel, hvor den kinesiske delegation boede under opholdet, deltog. Det samme gælder formentlig den politileder, der var ansvarlig for sikkerheden i Københavns Lufthavn i forbindelse med præsidentens ankomst og afrejse. Københavns Politi har ikke herudover deltaget i møder om afviklingen af den øvrige del af besøget, hvor der har været repræsentanter for de kinesiske myndigheder.” (11. april 2014)

731: Vil ministeren kommentere de oplysninger om politiets håndtering af demonstrationerne i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i 2012, der er kommet frem under sagen i Københavns Byret om ulovlig frihedsberøvelse af en demonstrant, som blandt andet gengivet i artiklen ”Kinesiske tilstande” bragt i weekendavisen den 28. februar 2014? Vil ministeren i den forbindelse redegøre for, baggrunden for at politiet i adskillige tilfælde begrænsede demonstranternes ytringsfrihed ved at gribe ind over for brugen af tibetanske flag, herunder for hvem der gav instrukserne om konfiskation af tibetanske flag, hvilket blandt andet ses på klippet fra artiklen ”Politiet dømt for ulovlig tilbageholdelse i Tibet-sag” bragt på DR’s hjemmeside den 18. februar 2014? (Peter Skaarup (DF), 14. marts 2014)

Svar: Som det fremgår af min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 730 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, er Københavns Byrets dom af 18. februar 2014 anket til Østre Landsret. Jeg finder på den baggrund ikke, at jeg bør kommentere de forklaringer og oplysninger, som er fremkommet under byrettens behandling af sagen. (9. april 2014)

730: Vil ministeren redegøre for hændelsesforløbet i den sag, hvor Københavns Byret har afgjort at en mand blev ulovligt frihedsberøvet under den kinesiske præsidents besøg i juni 2012, fordi han viftede med et tibetansk flag, samt de øvrige sager beskrevet i artiklen ”Kinesiske tilstande” fra Weekendavisen den 28. februar 2014, hvor politiet slog ned på personer, der bar det tibetanske flag? (Peter Skaarup (DF), 14. marts 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til følgende udtalelse fra Københavns Politi:

”Sagen i Københavns Byret handlede om, hvorvidt 6 personer ved 4 forskellige episoder havde været frihedsberøvet, og hvorvidt der skulle ydes erstatning herfor. Sagen drejede sig således ikke om, hvorvidt personerne var blevet forhindret i at demonstrere, eller om hvorvidt de pågældende var blevet frataget genstande, f.eks. flag.

De 4 episoder omhandlede:

1. Et par, der havde oplyst, at de deltog i demonstrationen på Højbro Plads, hvor kvinden havde købt et tibetansk flag. Da præsidentens kortege ankom til Christiansborg Slotsplads, gik de frem mod pladsen, hvor kvinden fremviste det tibetanske flag, da præsidenten kørte forbi. De forklarede, at politiet i forlængelse heraf rettede henvendelse til dem og anmodede dem om at gå tilbage til Højbro Plads, hvor demonstrationen fandt sted. Da parret ikke ønskede dette, blev de af politiet ført tilbage til Højbro Plads. De forklarede, at kvinden i den forbindelse blev frataget det tibetanske flag. De gjorde gældende, at tilbageførslen fra Christiansborg Slotsplads til Højbro Plads udgjorde en frihedsberøvelse.

2. Et andet par med et tibetansk flag forklarede, at de var kommet cyklende til Christiansborg Slotsplads, hvor de ville deltage i den demonstration, som de vidste, fandt sted i området ved Christiansborg. Den ene havde et tibetansk flag monteret på en ca. 1½ meter lang flagstang, der var sat fast på cyklen. De forklarede, at da de var kommet ind på Slotspladsen, rettede politiet henvendelse til dem og sagde, at de ikke måtte være på Slotspladsen, da der ikke måtte flages på Slotspladsen. De skulle gå over til Højbro Plads, hvor der var en demonstration, hvis de ønskede at demonstrere. De ønskede imidlertid at forblive på Slotspladsen, men blev efter nogen diskussion af politiet ført over til Højbro Plads. De pågældende gjorde under sagen gældende, at politiets ledsagelse af dem fra Christiansborg Slotsplads til Højbro Plads udgjorde en frihedsberøvelse.

Københavns Byret har vedrørende disse to episoder anført, at det var et naturligt led i politiets opgave i forbindelse med afviklingen af demonstrationen at henvise de to par til Højbro Plads. Efter en samlet vurdering fandt retten, at der ikke var tale om frihedsberøvelse af de pågældende, hvorfor Københavns Politi blev frifundet for påstanden om, at de pågældende havde været ulovligt administrativt frihedsberøvet.

3. En kvinde, der forklarede, at hun blev kontaktet af en betjent ved Langelinie. Hun blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer. Sigtelsen blev dog frafaldet efter en overfladisk undersøgelse af hendes taske. Kvinden forklarede endvidere, at hun kort efter på ny blev stoppet af en gruppe betjente, der dog efter et par minutter lod hende gå. Betjenten, der havde sigtet og visiteret kvinden, forklarede under sagen, at hun efter visitationen fulgte kvinden over til hendes cykel, så hun ikke skulle få problemer med andre betjente. Hun så hende cykle fra stedet.

Retten har om dette forhold ikke fundet at kunne lægge til grund, at kvinden var administrativt frihedsberøvet. Københavns Politi blev herefter frifundet for kvindens påstand om, at hun havde været ulovligt administrativt frihedsberøvet.

4. En tysk mand med et tibetansk flag, som forklarede, at han blev kontaktet af politiet i Kongens Have, hvor han blev bedt om at tage sit flag ned, hvilket han efterkom. Han forklarede endvidere, at politiet ikke tillod ham at forlade stedet, før den kinesiske præsidents besøg på Rosenborg Slot var afsluttet. Han forklarede, at han blev tilbageholdt fra kl. 14.50 til kl. 16.00. Et politividne forklarede i retten, at han havde observeret nogle aktivister med flag i Kongens Have. Der blev sendt politi til de pågældende. De omhandlede betjente er ikke identificeret af Københavns Politi. Københavns Byret lagde sagsøgers forklaring til grund og fandt herefter, at den tyske mand havde været ulovligt tilbageholdt af politiet, og at der ikke var hjemmel til en sådan tilbageholdelse i medfør af politiloven eller anden hjemmel. Frihedsberøvelsen blev herefter fundet ulovlig og som følge heraf tillige i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 5, stk. 1.

Københavns Byrets dom er anket til Østre Landsret for alle 6 personers vedkommende. Københavns Politi har iværksat en nærmere undersøgelse med henblik på at identificere de polititjenestemænd, der har været involveret i de pågældende episoder.

Artiklen ”Kinesiske tilstande” fra Weekendavisen den 28. februar 2014, som der henvises til i spørgsmålet, omtaler en yderligere episode vedrørende en kvinde på Amalienborg Slotsplads, som forklarer, at hun blev sendt væk, fordi hun havde et ”ulovligt flag”. Københavns Politi har ikke kendskab til en sådan episode i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i 2012. Der kan være tale om en episode i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2013.”

Justitsministeriet kan i forlængelse af det af Københavns Politi oplyste henvise til ministeriets besvarelse af 3. september 2013 af spørgsmål nr. 1099 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvorved det talepapir, der dannede grundlag for den daværende justitsministers besvarelse den 22. august 2013 af samrådsspørgsmål BI-BL fra Folketingets Retsudvalg, blev sendt til Retsudvalget. I talepapiret er bl.a. omtalt en episode vedrørende Københavns Politi og nogle demonstranter, som fandt sted på Amalienborg Slotsplads.

Der henvises herudover til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 650 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (9. april 2014)

650: Vil ministeren forud for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC på baggrund af Københavns Byrets dom af 18. februar 2014 i sagen om demonstrationerne under den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012 redegøre for formålet med politiindsatsen under præsidentbesøget, herunder om politiet har haft til opgave målrettet at forhindre fredelige demonstrationer, herunder fremvisninger af tibetanske flag? (Pernille Skipper (EL), 28. februar 2014)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til følgende udtalelse fra Københavns Politi:

”Formålet med Københavns Politis indsats under præsidentbesøget var at sikre, at besøget kunne gennemføres i henhold til det fastlagte program, uden at der blev lagt hindringer i vejen for besøgets gennemførelse, og uden at gæsterne og deres følge blev udsat for angreb af nogen art. Københavns Politi kan afvise at have haft til opgave at forhindre fredelige demonstrationer, herunder fremvisninger af tibetanske flag.

Københavns Politi iværksatte på baggrund af den konkrete trusselsvurdering for besøget de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der fandtes nødvendige med henblik på at sikre en fredelig og sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af besøget.”

For en nærmere redegørelse for politiets indsats under præsidentbesøget henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 15. august 2012 af spørgsmål nr. 875 og nr. 880 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (9. april 2014)

2013:

 Bilag 339: Orientering fra justitsminister Morten Bødskov vedrørende politiets indsats under den kinesiske præsidents besøg i København den 14.-16. juni 2012 (26. juni 2013)

956: Vil ministeren kommentere artiklen ”Mere Kina-panik: Flere eskorteret væk fra Amalienborg”, der blev bragt på ekstrabladet.dk den 6. juni 2013? Og vil ministeren herunder redegøre for forløbet i forbindelse med, at Falun Gong udøvere den 6. juni 2013 blev fjernet fra området ved Amalienborg af politiet, og at 2 af udøverne blev tvunget ind i en politibil og kørt væk og efterfølgende af politiet blev stillet over for et ultimatum om enten at tage de gule t-shirts af eller forlade stedet? (Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), 1. juli 2013)

Bilag 345 (brev fra Falun Gong udøvere i Danmark)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der til brug for udtalelsen har indhentet et bidrag fra Københavns Politi, som har oplyst følgende:

”Det anføres i spørgsmålet, at de to demonstranter, der blev kørt nogle få hundrede meter fra slotspladsen til den anviste plads for demonstranter, efterfølgende af politiet skulle være stillet over for et ultimatum om enten at tage de gule t-shirts af eller forlade stedet. Københavns Politi oplyser i den forbindelse, at der ikke af overordnede, herunder lederen af politiets indsats på Amalienborg Slotsplads, er afgivet forholdsordrer om, at personer skulle fratages beklædning, flag eller lignende. Det bemærkes, at det af den operationsansvarlige for gennemførelsen af den politimæssige indsats under statsbesøget er blevet pointeret, at der skulle ageres med konduite over for eventuelle demonstranter. Indsatslederen på Amalienborg Slotsplads har intet kendskab til episoden som beskrevet i spørgsmålet, og en sådan episode er heller ikke beskrevet i det rapportmateriale, der blev udfærdiget i anledning af, at de to demonstranter kortvarigt blev frihedsberøvet i medfør af politiloven i forbindelse med borttransporten til den anviste placering ved hjørnet af Toldbodgade og Frederiksgade. Rigspolitiet kan henholde sig til oplysningerne fra Københavns Politi.” (21. august 2013)

922: Vil ministeren redegøre for om Udenrigsministeriet forud for formanden for det kinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs officielle besøg i Danmark 4.-7. juni 2013, hvor Folketinget var vært, fik en henvendelse fra Kina vedrørende kinesiske krav til pressedækningen m.v. (dvs. ved officielle fotoseancer, pressemøder m.v.)? Vil ministeren i givet fald oplyse, hvilke organisationer/medier, Kina eventuelt ikke ønskede til stede ved diverse begivenheder i forbindelse med besøget og om ministeriet i givet fald indledte en dialog om dette med kineserne? Kan ministeren desuden oplyse, hvorvidt og i givet fald hvornår man i Udenrigsministeriet vidste, at den kinesiske delegation ville stille krav til Folketinget om at ændre den aftalte fotoevent, hvor pressefolk var blevet akkrediteret, idet den kinesiske delegation ønskede visse akkrediterede medier ikke skulle deltage, hvilket resulterede i en beslutning om helt at droppe det planlagte pressemøde i forbindelse med frokosten mellem Folketingets præsidium og den kinesiske delegation? (Søren Espersen (DF), Pernille Skipper (EL), 12. juni 2013)

Svar: Udenrigsministeriet har i forberedelserne af besøget af formanden for Det Kinesiske Folks Politiske Rådgivende Konference (CPPCC), Yu Zhengsheng haft en dialog med Kinas ambassade om besøget, herunder formatet for pressedækningen. Udenrigsministeriet har her gjort opmærksom på, at de forskellige pressearrangementer var et anliggende for de individuelle arrangører. (25. juni 2013)

921: Vil ministeren oversende eventuel skriftlig korrespondance mellem Justitsministeriet og politiet i forbindelse med planlægningen af formanden for det kinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs besøg i Danmark 4.-7. juni 2013? (Søren Espersen (DF) og Pernille Skipper (EL), 12. juni 2013)

Svar: Der kan henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 895 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (21. august 013)

920: Har Københavns Politi modtaget anmeldelser af demonstrationer forud for, at formanden for det kinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs besøgte Danmark 4.-7. juni 2013? I bekræftende fald ønskes oplyst, om der blev givet tilladelse til demonstrationerne, eller om der blev nedlagt forbud eller pålagt demonstranterne restriktioner, og hvad begrundelserne var for eventuelle forbud eller restriktioner? (Søren Espersen (DF) og Pernille Skipper (EL), 12. juni 2013)

Svar: Der kan henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 895 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (21. august 2013)

895: Vil ministeren redegøre for forløbet, og hvilke instruktioner der var givet til politiet, i forbindelse med at Jens Christian Nielsen d. 5. juni 2013 blev bedt om at forlade krydset mellem Kystholmen og Hammerholmen i Hvidovre, hvor han viste det tibetansk flag frem for Yu Zhengsheng, der på tidspunktet var på officielt besøg i Danmark? (Michael Aastrup Jensen (V), 7. juni 2013)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”1. Rigspolitiet har til brug for udtalelsen indhentet et bidrag fra Københavns Politi. Københavns Politi har oplyst, at Københavns Politi forud for besøget ikke modtog anmeldelser om demonstrationer i anledning heraf. Der er således ikke forud for besøget meddelt demonstranter påbud eller retningslinjer for afviklingen af demonstrationer. Københavns Politi har endvidere ikke haft nogen skriftlig korrespondance med Justitsministeriet omkring afviklingen af besøget.

På baggrund af den aktuelle trusselsvurdering for besøget havde Københavns Politi fastlagt en strategi, hvorefter politiet skulle iværksætte de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger med henblik på at besøget kunne gennemføres i henhold til programmet, uden at eventuelle modstandere fik mulighed for at lægge hindringer i vejen for besøgets gennemførelse, og uden at gæsterne og deres følge blev udsat for angreb af enhver art. Københavns Politi modtog ikke instruktioner fra andre myndigheder om tilrettelæggelsen af den politimæssige indsats.

Med henblik på at sikre den fastlagte strategi og med henblik på at sikre, at eventuelle anmeldte eller spontant opståede demonstrationer i videst muligt omfang kunne gennemføres, havde politiet i forbindelse med sikringen af de enkelte lokaliteter på forhånd udfundet egnede steder til demonstrationers placering. Kriteriet for fastlæggelsen af disse steder var, at demonstranterne så vidt muligt var synlige for den kinesiske delegation, men samtidig var placeret i en sikkerhedsafstand, så de ikke havde mulighed for at lægge hindringer i vejen for kortegens ankomst til stedet og uden mulighed for, at delegationen blev udsat for angreb af enhver art.

2.For så vidt angår den omhandlede lokalitet ved Avedøreværket, kan det oplyses, at et område ved Vestporten til Avedøreværket var udpeget som demonstrationsområde, hvis spontane demonstrationer skulle opstå. Dette var sket i samarbejde med personale fra Avedøreværket. Det var i den forbindelse blevet vurderet, om et område ved Hovedporten, der ville blive benyttet af kortegen, kunne udpeges som demonstrationsområde. Idet Avedøreværket var i drift under delegationens besøg, var dette imidlertid ikke muligt, da det ville stride mod værkets sikkerhedsforskrifter. Det fandtes ligeledes ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at anvise demonstranter plads inden for hegnet til Avedøreværket, men den valgte placering gav demonstranterne mulighed for at tage opstilling helt frem til hegnet.

I timerne forud for delegationens besøg observerede politiet ved flere lejligheder forbipasserende biler, der udviste mistænkelig adfærd omkring værket og udviste interesse for adgangsforholdene til værket, hvilket ifølge værkets sikkerhedspersonale var en afvigelse fra normaltilstanden på stedet. Den i spørgsmålet nævnte person befandt sig indledningsvis tæt på den planlagte rute for kortegen (krydset mellem Kystholmen og Hammerholmen). Han blev afskærmet af en af politiets mandskabsvogne under kortegens forbikørsel ved ankomsten til Avedøreværket, således at han ikke fik mulighed for at hindre kortegens færden. Den pågældende medbragte blandt andet et flag. Han blev herefter henvist til det forhåndsudpegede område for placering af eventuelle demonstrationer, hvilken henvisning han fulgte. Den pågældende forlod imidlertid senere i forløbet det anviste område og placerede sig tæt på eskorteruten ved en rundkørsel ved Avedøre Havnevej. Da kortegen passerede stedet efter besøget på Avedøreværket, blev demonstranten afskærmet af en motorcykelbetjent, idet han befandt sig meget tæt på kortegen og vurderedes at kunne udgøre en sikkerhedsrisiko.

Det bemærkes, at det er den operationsansvarliges vurdering, at demonstrationen fra det anviste demonstrationsområde var synlig for kortegen, ligesom den pågældende demonstrant, trods afskærmningen under kortegens forbikørsel, var synlig for kortegen. Det indgik i politiets overvejelser, at jo tættere demonstranter kom på kortegen, jo mere massiv politiafskærmning ville der være behov for, hvilket i givet fald ville gøre demonstrationen mindre synlig for kortegen. Såfremt demonstrationsområdet var blevet lagt helt tæt på kortegen, hvor den pågældende demonstrant opholdt sig, ville dette have været indenfor kasteafstand mod kortegen. Dette ville have gjort det nødvendigt at sikkerhedsvisitere demonstrationsdeltagerne, hvilket fandtes at være et for vidtgående indgreb i forhold til henvisningen af demonstranterne til det anviste område. Det bemærkes endelig, at demonstranternes fremvisning af tibetanske flag ikke har haft betydning for de politimæssige dispositioner.

Rigspolitiet kan henholde sig til oplysningerne fra Københavns Politi og i øvrigt oplyse, at Rigspolitiet ikke havde nogen kommunikation med Justitsministeriet om den nærmere planlægning af det officielle besøg.” (21. august 2013)

2012:

1121: Vil ministeren oplyse, om ministeren eller ministeriet var orienteret forud for det kinesiske statsbesøg om politiets strategi overfor de demonstrationer og andre typer manifestationer, der måtte forekomme i forbindelse med statsbesøget og hvis ministeren eller ministeriet havde fået en sådan orientering, hvad blev man således oplyst om politiets strategi? (Peter Skaarup (DF), 7. september 2012)

Svar: Justitsministeriet kan henvise til ministeriets besvarelse af 15. august 2012 af spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Som det fremgår heraf, var hverken justitsministeren eller ansatte i ministeriet involveret i politiets beslutninger om, hvordan den politioperative indsats i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg skulle organiseres og tilrettelægges.

Justitsministeriet ses endvidere ikke forud for den kinesiske præsidents besøg at have modtaget orienteringer om Københavns Politis strategi i relation til den politioperative indsats i forbindelse med besøget.

Som det imidlertid ligeledes fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 15. august 2012 af spørgsmål nr. 865 fra Folketingets Retsudvalg, fik Justitsministeriet forelagt en anmodning fra Politiets Efterretningstjeneste til Forsvarsministeriet om såkaldt ”særlig hjælp” i forbindelse med besøget. (17. oktober 2012)

1120: Var ministeren forud for samrådet i Retsudvalget den 16. august 2012 om politiets ageren i forbindelse med det kinesiske statsbesøg blevet orienteret om at seks personer, der på forskellig vis deltog i manifestationer under statsbesøget, havde klaget over politiet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der tilmed allerede havde fået en klage over politiets fremfærd under besøget fra den kriminalpolitiske forening Krim? (Peter Skaarup (DF), 7. september 2012)

Svar: Justitsministeriet kan oplyse, at ministeriet til brug for samrådet i Folketingets Retsudvalg den 16. august 2012 via Rigspolitiet anmodede Københavns Politi om oplysninger om de konkrete episoder, der var spurgt til i samrådsspørgsmål BL-BN, herunder om hvorvidt de pågældende personer havde indgivet klager i den anledning.

På baggrund heraf modtog Justitsministeriet oplysninger om disse sager og enkelte sager med forbindelse hertil. Københavns Politi oplyste således – i tilknytning til en oplysning om, at Københavns Politi havde modtaget en klage fra den kvinde, som samrådsspørgsmål BN vedrørte – at den pågældendes advokat tillige havde indgivet klage på vegne af fire personer, der skulle være tilbageholdt på Christiansborg Slotsplads og yderligere én person, der skulle være tilbageholdt i Kongens Have.

Justitsministeriet anmodede imidlertid ikke til brug for samrådet om oplysninger om samtlige klager, der måtte være indgivet over politiet til forskellige klageorganer med relation til den kinesiske præsidents besøg. (17. oktober 2012)

1119: Vil ministeren som opfølgning på samråd i Retsudvalget den 16. august 2012 om politiets ageren i forbindelse med det kinesiske statsbesøg, oplyse, om det er normal praksis, at personer, der sætter plakater op uden særskilt tilladelse anholdes og tages med på stationen? Og kan ministeren oplyse om det tilsvarende er normal praksis, at politiet afskærmer demonstrationer med større køretøjer bl.a. med henvisning til, at man anvender højtaleranlæg uden at have angivet dette eksplicit i den forudgående anmeldelse af demonstrationen? Hvis en sådan afskærmning er et unikt tilfælde, kan ministeren da bekræfte, at man normalt ikke griber ind i en ellers lovlig anmeldt demonstration, fordi man fx anvender højtaleranlæg uden eksplicit i anmeldelsen af demonstrationen at have anført brug af sådanne anlæg? (Peter Skaarup (DF), 7. september 2012)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet. Rigspolitiet har anmodet Københavns Politi om en udtalelse. Københavns Politi har i den anledning oplyst følgende:

”Københavns Politi kan mere generelt oplyse, at Københavns Politi altid foretager en konkret afvejning af de nærmere omstændigheder ved en demonstration, forinden der eventuelt gribes ind over for brug af eksempelvis et højttaleranlæg. Oftest vil det imidlertid være tilstrækkeligt at bede om, at støjniveauet dæmpes. I øvrigt vil der i en vurdering af en egentlig indgriben indgå flere elementer, herunder hensynet til andre borgere, men også efter omstændighederne en sikkerhedsvurdering i forhold til de konsekvenser, som et forbud kunne medføre.

Ved anmeldte demonstrationer som den foreliggende har politiet normalt kontakt med den ansvarlige før demonstrationens begyndelse. I forbindelse med denne dialog drøftes den nærmere afvikling af arrangementet, herunder det acceptable støjniveau ved anvendelsen af højttaleranlæg/megafon. Såfremt de aftalte vilkår ikke overholdes, vil politiet under selve demonstrationen rette henvendelse til den ansvarlige herom.

I forbindelse med den konkrete demonstration førte indsatslederen en dialog med repræsentanter fra demonstrationerne blandt andet om det meget højlydte støjniveau fra højttalere, hvilket var i strid med vilkårene for demonstrationen. Københavns Politi har således alene gennem dialog henstillet, at støjniveauet blev dæmpet for at undgå, at det kunne give anledning til berettigede klager.”

Justitsministeriet kan for så vidt angår spørgsmålet om normal praksis i relation til plakatopsætning oplyse, at det fremgår af Rigsadvokatens meddelelse nr. 10/2005 om sanktionspåstande i sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, at ulovlig plakatopsætning som udgangspunkt af anklagemyndigheden skal søges straffet med en bøde på 1.500 kr. Det vil imidlertid altid bero på de konkrete omstændigheder, hvilken politimæssig indsats der af politiet skønnes nødvendig i en konkret situation.

Justitsministeriet kan om de konkrete omstændigheder i forbindelse med episoden med plakatopsætning under det kinesiske præsidentbesøg henvise til ministeriets besvarelse af 31. august 2012 af spørgsmål nr. 1051 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvorved det taleudkast, der dannede grundlag for justitsministerens besvarelse den 16. august 2012 af samrådsspørgsmål BL-BN, blev oversendt til Folketingets Retsudvalg. (17. oktober 2012)

880: ”Vil ministeren redegøre for, hvornår og af hvem beslutningen om at opstille en større politistyrke med mandskabsvogne på Højbro Plads i anledning af en 200 personer stor demonstration i forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg 15. juni 2012 blev truffet?” (Pernille Skipper (EL), 20. juni 2012)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til følgende udtalelse fra Københavns Politi:

”Der henvises til den vedhæftede redegørelse af 21. juni 2012, hvor hændelsesforløbet ved demonstrationerne på Højbro Plads er beskrevet, herunder baggrunden for at indsatslederen kort før kortegens ankomst valgte at tilkalde en politideling til støtte for de seks politifolk, der oprindeligt var sat ud til opgaven, og baggrunden for indsatslederens taktiske beslutning om placeringen af politidelingens mandskabsvogne på stedet.”

I den omtalte redegørelse af 21. juni 2012 fremgår følgende om demonstrationerne den 15. juni 2012 på Højbro Plads:

”I dagene op til præsidentbesøget modtog Københavns Politi anmeldelser om demonstration på Christiansborg Slotsplads fra organisationerne Falun Gong og Free Tibet. Ønsket om at demonstrere på Christiansborg Slotsplads blev afvist af sikkerhedsmæssige årsager. Der blev i stedet tilbudt opstilling på Rådhuspladsen. På daværende tidspunkt forelå der ikke et endeligt program for den kinesiske præsidents besøg.

Få dage inden præsidentens ankomst til København stod det imidlertid klart, at præsidenten ikke ville komme i nærheden af Rådhuspladsen. Demonstrationsansøgerne blev derfor telefonisk kontaktet af politiets planlægningssektion og tilbudt opstilling på Højbro Plads, hvorfra der er udsigt til Christiansborg og Christiansborg Slotsplads, hvor præsidenten skulle ankomme. Demonstrationsansøgerne valgte herefter at flytte demonstrationerne til Højbro Plads som en stationær demonstration.

Demonstrationerne udviklede sig til én fællesdemonstration med ca. 100 demonstranter fra de nævnte organisationer. Omkring kl. 19.30 førte politiets indsatsleder en dialog med repræsentanter fra demonstrationerne blandt andet om meget højlydt brug af højttaler, hvilket ikke var omfattet af vilkårene for demonstrationen. Demonstranterne medbragte i øvrigt bannere, flag og balloner.

Da demonstranterne så den danske dronnings eskorte ankomme fra området ved Knippels Bro, afveg demonstranterne fra den tilkendegivne stationære demonstration, idet de begyndte at bevæge sig frem mod Christiansborg Slotsplads – og kortegeruten – med en bred front af demonstranter forrest. Da den kinesiske præsident skulle ankomme umiddelbart efter, valgte indsatslederen at tilkalde en deling til støtte for de seks politifolk, der indledningsvis var sat ud til at føre tilsyn med demonstrationen. For at forhindre utilsigtede handlinger fra demonstranternes side blev delingens gruppevogne opstillet foran demonstranterne for derved at afskære dem muligheden for at rykke længere frem. Denne handling, der af nogle er blevet udlagt som forsøg på at skærme præsidenten fra demonstranterne, var udtryk for en taktisk handling for at skabe sikkerhed og ro. Såfremt demonstranterne ikke havde afveget fra den tilkendegivne plan for demonstrationen, var opgaven blevet løst med de seks politifolk, der var udsat til opgaven i første omgang.

Demonstrationen var i øvrigt synlig fra kortegen. Det er efterfølgende blevet undersøgt, hvorvidt indsatslederen, delingsføreren eller andre politifolk med ledelsesansvar har givet demonstranter besked på, at de ikke måtte anvende flag eller bannere, men dette har på intet tidspunkt været på tale. I øvrigt blev KSN (politiets kommandocentral) tidligt i demonstrationsforløbet forespurgt, om det var acceptabelt, at der var opsat bannere på rytterstatuen på Højbro Plads. Det blev accepteret under den forudsætning, at ingen kravlede op på statuen.” (15. august 2012)

879: Havde Københavns Politi eller andre dele af politiet - herunder PET - anledning til at tro, at medlemmer af den kinesiske delegation ville blive udsat for trusler, angreb eller anden overlast end synet af demonstranter, plakater med kinesiske skrifttegn og tibetanske flag, under den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012? (Pernille Skipper (EL), 20. juni 2012)

Svar: Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der sigtes til, hvilken trusselsvurdering politiet anlagde i forbindelse med præsidentbesøget, herunder at der ønskes oplysninger om eventuelle konkrete trusler m.v. Justitsministeriet skal i den forbindelse indledningsvis bemærke, at et officielt besøg af den kinesiske præsident vil give anledning til, at politiet foretager en trusselsvurdering, og at det overvejes, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger der skal iværksættes. Der kan ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse gives nærmere oplysninger herom, herunder om eventuelle konkrete trusler.

Om Københavns Politis strategi i forbindelse med præsidentbesøget kan der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (15. august 2012)

878: Handlede Københavns Politi efter ordre eller instruktion fra Justitsministeriet eller justitsministeren, når det tilsyneladende fulgte en meget restriktiv linje præget af hurtige indgreb over for politiske meningstilkendegivelser under den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012? (Pernille Skipper (EL), 20. juni 2012)

Svar: Der henvises til de samtidige besvarelser af spørgsmål nr. 875 og 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (15. august 2012)

877: Vil ministeren redegøre for, hvilke generelle instrukser om indgreb over for demonstrationer, viften med flag, plakatopsætning og andre meningstilkendegivelser, der på forhånd var givet til de politifolk, der indgik i politiindsatsen omkring den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012? (Pernille Skipper (EL), 20. juni 2012)

Svar: Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at spørgeren lægger til grund, at politifolk i forbindelse med præsidentbesøget havde modtaget instrukser, som havde til formål at begrænse ytrings- og forsamlingsfriheden. Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at det selvsagt ikke er tilfældet.

Om Københavns Politis strategi i forbindelse med præsidentbesøget kan der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (15. august 2012)

876: Var justitsministeren eller Justitsministeriet forhåndsorienteret om, at Københavns Politi ville følge en ekstraordinært restriktiv linje over for politiske meningstilkendegivelser i gadebilledet under den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012? (Pernille Skipper (EL), 20. juni 2012)

Svar: Der henvises til de samtidige besvarelser af spørgsmål nr. 865, 875 og 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (15. august 2012)

875: Vil ministeren redegøre for, hvilken strategi for politiets indsats der på forhånd var fastlagt i forbindelse med eventuel kritik og/eller demonstrationer fra befolkningens side under den kinesiske præsidents besøg i København i juni 2012 og på hvilket niveau denne strategi blev lagt, og om ministeren eller ansatte i ministeriet var involveret i fastlæggelsen af denne eller på anden måde var orienteret om denne? (Pernille Skipper (EL), 20. juni 2012)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til følgende udtalelse fra Københavns Politi:

”Københavns Politi valgte ved dette statsbesøg – i modsætning til andre tidligere statsbesøg på samme sikkerhedsniveau – den strategi først at afspærre områder omkring de objekter, der indgik i besøget, kort før præsidentens ankomst. Dette betød, at der ikke blev etableret afspærringer flere timer før præsidenten og hans følge ville ankomme, men derimod først kort tid før ankomsten, hvorved tilskuere og demonstranter, der eventuelt allerede havde taget opstilling, i nogle tilfælde blev bedt om at flytte sig. Denne strategi blev valgt af hensyn til, at samfærdslen herved blev forstyrret mindst muligt. Samtidig bevirkede strategien imidlertid, at det i visse tilfælde var nødvendigt at bede om, at folk flyttede sig, modsat ved de tidligere lejligheder, hvor der lang tid forinden har været etableret en afspærring, bag hvilken tilskuere mv. kunne tage opstilling.”

Justitsministeriet kan desuden oplyse, at hverken justitsministeren eller ansatte i ministeriet har været involveret i politiets beslutninger om, hvordan den politioperative indsats i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg skulle organiseres og tilrettelægges.

Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til de samtidige besvarelser af spørgsmål nr. 865 og 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 865 (Alm. del), har Justitsministeriet fået forelagt en anmodning om ”særlig hjælp” i forbindelse med besøget. (15. august 2012)

865: I forbindelse med det kinesiske statsbesøg har der været rapporteret flere tilfælde, hvor politiets håndtering af Kina-kritiske manifestationer synes at give anledning til tvivl om, hvorvidt politiet i fuldt omfang har haft beføjelserne til at operere som man har gjort. Der har bl.a. været kastet kritisk lys på politiets operationer i forhold til personers forsøg på at vise det tibetanske flag, placere kritiske plakater ved Den Lille Havfrue og på politiets ageren ved en Falun Gong demonstration på Højbro Plads. Det er desuden i forbindelse med besøget kommet frem, at der skulle være givet ordre fra ”højeste sted” til at forhindre, at protesterne mod Kinas statsoverhoveds besøg var synlige. Vil ministeren fremlægge den korrespondance, der måtte have været mellem Justitsministeriet og Københavns Politi forud for, under og efter Hu Jintaos besøg, herunder især angående foranstaltninger eller tilsvarende, der måtte være iværksat eller påtænkt iværksat af politiet og eller Justitsministeriet og eller andre ministerier i forhold til Københavns Politis operationelle ageren? (Peter Skaarup (DF), 19. juni 2012)

Svar: Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til følgende udtalelse fra Københavns Politi:

”Bortset fra en mail af 7. juni 2012 fra Udenrigsministeriet med et forslag til program for statsbesøget er Københavns Politi ikke bekendt med korrespondance som nævnt i spørgsmålet, herunder vedrørende foranstaltninger eller tilsvarende, der måtte være iværksat eller påtænkt iværksat af politiet og/eller Justitsministeriet eller andre ministerier i forhold til Københavns Politis operationelle ageren.”

Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at ministeriet har fået forelagt en anmodning fra Politiets Efterretningstjeneste til Forsvarsministeriet om såkaldt ”særlig hjælp” i forbindelse med præsident Hu Jintaos besøg. Justitsministeriet finder ikke grundlag for at vedlægge anmodningen. Justitsministeriet kan imidlertid om begrebet ”særlig hjælp” henvise til vedlagte besvarelse af 4. december 2009 af spørgsmål nr. 163 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Justitsministeriet ses ikke i øvrigt at være i besiddelse af korrespondance mellem ministeriet og andre myndigheder, herunder Københavns Politi, vedrørende politimæssige foranstaltninger i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i Danmark.

For så vidt angår det nærmere indhold af politiets strategi i forbindelse med besøget kan henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. (15. august 2012)

Bilag (Om begrebet "særlig hjælp")

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • 11 danske kandidater støtter Tibet

  Aktiv dansk deltagelse i Europa-Parlamentets arbejde for Tibet er på vej!

   Støttekomiteen for Tibet har opfordret kandidater til Europa-Parlamentsvalget til at love at støtte Tibet, hvis de bliver valgt. Det har 11 af kandidaterne gjort indtil nu. Dermed har danskerne fået mulighed for at stemme på en kandidat, der lover at:

  Læs mere…  
 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet