Retssagen om myndighedernes magtmisbrug mod danske Tibetaktivister fortsætter

Pressemeddelelse, den 13. august 2013

I dag tirsdag den 13. august fortsætter retssagen mod Københavns Politi for frihedsberøvelse af seks Tibetsympatisører i forbindelse med statsbesøget den 14.-16. juni 2012 af Kinas daværende præsident Hu Jintao. Retsmødet finder sted i retssal 13 i Københavns Byret og begynder kl. 9.30 (1).

Under det første retsmøde den 21. februar blev de seks sagsøgere afhørt (2). Under retsmødet i dag skal politipersonale afhøres, og der fremlægges beviser. Det er uvist, om der når at blive afsagt dom. Vores advokat, Claus Bonnez, oplyser, at Københavns Politi trods anmodning derom ikke har udleveret nogen fysiske beviser (fx fotos og video) i sagen, selvom vi har video, der dokumenterer, at politifolk fotograferede på Christiansborg Slotsplads den 15. juni 2012.

Københavns Politi har anerkendt, at de seks sagsørere var i kontakt med politiet under statsbesøget, men de benægter, at der var tale om frihedsberøvelse i lovens forstand. Den seneste udvikling i den beslægtede sag om politiets beslaglæggelser af tibetanske flag fra individer (herunder nogle af de seks) uden for den anmeldte demonstration på Højbro Plads skete den 26. juni 2013, hvor justitsminister Morten Bødskov i et notat skrevet på baggrund af nye oplysninger fra Københavns Politi informerede Folketingets Retsudvalg om, at "flere personer er blevet frataget tibetanske flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012" (3). Politiet mente dog, at der var "tale om fratagelse af genstande i medfør af politilovens § 5, stk. 2, nr. 3, og ikke beslaglæggelse i medfør af retsplejeloven". Politiloven siger, at politiet kan "fratage personer genstande" for at "afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden" m.m. (https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=1836). At de personer, som politibetjente tog flagene fra, i alle tilfælde stod tavst og roligt, og at politiet samtidig lod folk med kinesiske flag stå uantastet (se note 2), fremgår ikke af ministernotatet.

At de danske myndigheder har et forklaringsproblem, understreges også af de lignende hændelser under besøget i Danmark den 4.-7. juni 2013 af Kinas fjerde øverste leder Yu Zhengsheng. I tre separate tilfælde forsøgte tre Tibetaktivister at vise tibetanske flag frem for Yu ved Avedøreværket og Christiansborg i stille protester mod den tiltagende kinesiske undertrykkelse i Tibet. Politiet greb ind mod dem alle, selvom deres aktioner var fredelige, ikkevoldelige og lovlige og ikke udgjorde nogen trussel. Denne gang dokumenterede Tibetaktivisterne alle deres tilbageholdelser på video og diktafon (4). Justitsminsteren skal den 22. august i samråd i Folketingets Retsudvalg for at redegøre for politiets adfærd i disse tre tilfælde (5).

Disse sager drejer sig i sin essens ikke om de enkelte politifolks overdrevne magtudøvelse, men om alle danske borgeres ret til frit at ytre sig på fredelig vis og om behovet for at stille de danske myndigheder til ansvar, når de forsøger at begrænse denne ret og derefter undertrykker information om dette. Derved berører de os alle.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen

Formand

Støttekomiteen for Tibet

5055 2842

Noter:

1) http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/retslister/Pages/Uge33-Civilesager.aspx.

2) For en detaljeret gennemgang af de seks personers historier og hele sagen om politiets magtmisbrug mod Tibetsympatisører under statsbesøget, se http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/129-rapport-til-dup-om-myndighedernes-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer-under-hu-jintaos-besog

3) http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/REU/bilag/339/1264852/index.htm?/samling/20121/almdel/REU/bilag/339/1264852/index.htm

4) http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/131-tre-nye-sager-om-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer

5) http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Retsudvalget/Kalender/Vis.aspx?itemid={F9500545-A9E0-43B4-8206-FD9301B624B5}